Делба при развод

Делба при развод

В друга статия вече споменах, че в процедурата за развод по взаимно съгласие пред съда съпрузите представят за одобрение предварително изготвено и подписано от тях споразумение.

Законът не задължава съпрузите да уреждат със споразумението си и всички имуществени въпроси. Ако обаче те желаят да прекратят възникналата съпружеска имуществена общност, възникнала по време на брака им върху недвижими имоти и движими вещи, могат да сторят това именно със споразумението. В тази част споразумението има характер на доброволна делба, извършена от съпрузите на придобитите по време на брака недвижими имоти и движими вещи. Припомням единствено, че това са имоти и вещи, придобити по време на брака, без значение от това, кой от съпрузите ги е придобил, стига придобиването да е по възмезден начин. Вещи и имоти, придобити от съпруг по дарение и наследяване, не се включват в обхвата на съпружеската имуществена общност и не могат да бъдат сключвани в споразумението при уреждане на имуществените въпроси между съпрузите.

След одобряване на споразумението, същото подлежи на вписване в Имотния регистър и всеки от вече бившите съпрузи може спокойно да се разпорежда с имот, който според споразумението му е възложен в личен дял.

В случай, че съпрузите не са постигнали споразумение за прекратяване на съпружеската имуществена общност в производството за прекратяване на брака по взаимно съгласие, те могат да сторят това и по- късно с договор за доброволна делба или да се пристъпи към съдебна делба на прекратената с развод съпружеска имуществена общност.