Начало / Общи условия

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на уебсайт с адрес Traikova.bg от всеки регистриран или нерегистриран потребител на сайта, както и правила за ползване на предоставяните посредством сайта информация и електронни услуги.

Тези условия пораждат действие за всеки потребител след приемането им. За приемане на общите условия се счита поставяне на отметка за съгласие със знак „Х“, като се приема съгласие за това, че потребителят е декларирал следното: Запознат със текста Общи условия, както и че приема настоящите Общи условия за ползване на уебсайт Traikova.bg; С поставянето на знак „Х“, потребителят се счита за уведомен за своите права и задълженията си като потребител на сайта traikova.bg и се приема, че е декларирал съгласие за приемане всички условия и правила, регламентиращи ползването на услуги и информация, достъпвани от сайта чрез отдалечен достъп.

Администратор на уебсайт с адрес Traikova.bg е адвокат Цветелина Димитрова Трайкова, вписана в регистъра на ВАдС с ЛН 1300153440.

За целите на предоставяните чрез сайта услуги, свързани с дейността на адвоката, Вашите данни се обработват съгласно Политиката за защита на личните данни Политиката за защита на личните данни е неразделна част от настоящите Общи Условия за ползване на traikova.bg.

За целта на настоящите общи условия се псочва значението на използваните термини, а именно:

 1. Traikova.bg е официален домейн, регистриран в Регистър.БГ.
 2. Уебсайт е обособено място в интернет пространството, достъпно чрез сроя унифициаран адрес (URL), в чието съдържание влизат: файлове, текст, звук, графично изображение, картини, снимки.
 3. Активен потребител на сайта е потребител, извършващ следните действия: кликване, натискане, регистриране, логване, търсене, коментиране, отваряне, зареждане на информация, достъпвана чрез traikva.bg, изпращане и получаване на електронни съобщения, файлови формати, както и използване, на която и да е информация под форма на публикувана статия, достъпна на сайта; Потребителите на сайта могат да бъдат регистрирани или нерегистрирани.
 4. Парола е избран от регистрираната от потребител наредба на букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име, индивидуализира потребителя. Паролата и Потребителското име и служат за достъп до профил на регистрирания потребител в сайта.
 5. Потребителско име е избран от потребителя наредба от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира от администратора на сайта. Избраното потребителско име се посочва от потребителя в отделен договор между него и администратора и се подписва от двете страни. „Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);
 6. „Обработване на лични данни“ се разбира всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства. Обработване на лични данни са операции като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Права и задлъжение на потребителите според правата на достъп.

 1. Тези общи условия уреждат ползването, достъпa до информация, информационни ресурси и услуги на интернет страницата на адвокат Трайкова, която е публично достъпна в интернет пространстното на всеки потребител, независимо дали е регистриран или не.
 2. Администратраторът на сайта има правата да изтрива, публикува, премахва публикации, както и да потърси отговорност по предвидения за това в законодателството на Република България ред за всяка една комункация независимо от начина на осъществяването й, в която се съдържа груб, вулгарен, нецензурен език, език на омразата, изрази с дискриминационен или расов отенък, както и разкриваща съдържание по смисъла на чл. 9, §1 от ОРЗД.
 3. Администраторът на сайта обработва Вашите лични данни в това число и Вашият IP адрес и устройство, чрез което сте заявили право на достъп добросъвестно, законосъобразно и прозрачно и при спазване на принципите на Регламент 2016/679 ЕС.
 4. Администраторът на сайта Ви информира, че потребители на сайта по смисъла на настоящите общи условия се отнасят в две категории, съобразно вида на информационния ресурс и неговото предназначение: Регистрирани потребители на сайта и Нерегистрирани потребители на сайта – са всички потребители, които посещават интернет страница на traikova.bg, без да извършват регистрация и без да имат регистриран акаунт за достъп до услуги чрез отдалечен достъп. Сайтът може да бъде разглеждан от всеки потребител свободно и без регистрация. Уведомяването на всеки посетител за приетата от администратора Политиката за защита на личните данни, Вътрешните правила за защита на личните данни и Политиката за бисквитките е задължително условие, за свободното достъпване на публикувани информационни материали чрез изразено ясно и активно съгласие и приемане след запознаването на потребителя.
 5. За целите на въвеждане и дефиниране на правата на достъп Вашите лични данни се обработват само за целите на желания от Вас достъп и предостявяне на услугата, достъп до която сте заявили, че желаете да получите, от администартора на сайта
 6. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (пълни три имена, имейл адрес и др.)
 7. Всички материали в интернет сайта са интелектуална собственост на администратора му.
 8. Администраторът на сайта има правата едностранно да прекрати всеки един регистриран акаунт едностранно и след предупреждение, но без предизвестие ако установи, че потребителят извършва, което и да е следното действие: Публикува и изпраща документи, снимки, текстове, съдържащи нецензурно съдържание, подтикване към или използване на език на омразата, разпространяване на материали с обидно, клеветническо съдържание, материали съдържащи религиозни, политически или политическо съдържание, накърнява авторитета на администратора или на потребител в интернет пространството, нарушава установеното законодателство в Република България, споделя личен акаунт, даващ права на достъп на друг потребител, с когото администратора няма сключен договор, застрашава софтуера или техническия ресурс на сайта. В горните случаи администраторът има право да предостави информация и самоличността на потребителя на компетентните органи.

Права и задължения на потребителя регистриран/ съотв. нерегистриран в сайта:

 1. Всеки потребител е длъжен да спазва настоящите общи условия;
 2. При регистрацията на акаунт и за целите на регистрацията и създаване на акаунт потребителят се зъдължава да предостави на администратора следните свои данни за целите на регистрацията: три имена и електронна поща, които се изписват в договор, подписан между страните;
 3. Потребителят няма право да споделя потребителското си име и парола за достъп с трети лица, други потребители.
 4. С приемането на тези общи условия и правила, с подписването на декларация Информираност за обработка на лични данни и с запознал с политиката за защита на личните данни на администратратора, потребителите получават акаунт за вход в сайта.
 5. Информацията, която съхранявате в акаунта си и/или изпращате на други лица посредством Сайта, не може да съдържа: рекламно съдържание, материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.; съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.
 6. Като се има предвид, че изпращането на електронно писмо, файл, искане за достъп представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към сайта, съгласно ЗЕДЕУУ администратора има задължението да поддържа лог на файла на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя. Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок.
 7. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Услуги и информация от сайта :да спазва българското и европейско законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите, да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Отговорност при неизпълнение на задълженията:

 1. Всеки потребител носи отговорност за всички вреди, които е причинил на администратора на сайта, в резултат на свои действия, с които е предоставил, споделил, публикувал неточна, невярна, или изменена по съдържание информация или материал.
 2. Чрез използването на сайта и неговото съдържание и услуги, потребителят носи отговорността за всички неправомерни последици, настъпили от това използване. Потребителя носи отговорност ако изпрати заплаха за целостта и устойчивостта на сайта.

Интелектуална собственост

 1. Всички публикувани материали на интернет сайта включително тези ОУ са интелектуална собственост на администратора.
 2. Съдържанието на интернет сайта не може да се копира, или репродуцира. Всеки протебител има правото да отпечатва цели страници от сайта, в които са публикувани актуални материали за неговия казус, а ако споделя информяцията се задължана да посочи traikova.bg като източник на тази информация, без да променя текст или изображение, в случай, че такова има на сайта, както и да изменят контекста на изложението.

​ Изменение на Общите условия

 1. В случай, че законодателството наложи промени, то и настоящите Общи условия могат да се изменят едностранно от администратора, което изменение ще бъде достъпна за всеки потребител като се предоставя седмичен срок за запознаване с приетите изменения, в който срок, ако не възрази се счита, че промените са приети. Ако нерегистриран потребител не е съгласен с приетите изменения, то следва да преустанови ползването на сайта.