Какви са предпоставките за лишаване от родителски права?

Какви са предпоставките за лишаване от родителски права?

Лишаването от родителски права е крайна законовоустановена мярка за защита интересите на детето- на неговите личност, възпитание, здраве, имущество от собствения му родител.

Мярката се налага от съда при доказани по несъмнен начин особено тежки случаи на посегателство (насилие, изоставяне в беда, трайно вредно влияние и поставяне в риск) от страна на родител по отношение на детето.

Тук ще разгледаме хипотезата на лишаване от родителски права, в която родител трайно не полага грижи и не заплаща издръжка на детето, без да е налице основателна причина за това.

Грижата за детето е съвкупност от действия на родителя, насочени към осигуряване на неговото правилно психофизическо развитие. Родителят полага грижи за детето като проявява активност и настоятелност в търсенето на контакти с него, за да развива доброто им взаимно познаване и емоционална връзка. Родителят дължи и финансови средства за отглеждането му, като недаването на издръжка без основателна причина от пълнолетния и трудоспособен родител е неизпълнение на задължението за материалното осигуряване на детето.Недаването на издръжка за осигуряване живота на детето и трайното неполагане на грижи за отглеждането му сочи за дезинтересиране и пренебрегване на родителските задължения.

Родителят, който не упражнява родителските права, но не се възползва от предоставения му режим за лични контакти без основателна причина, не проявява интерес към здравето, към нуждите на детето, към физическото му и емоционално развитие и същевременно- не дава средства за издръжката му не изпълнява своя родителски дълг по смисъла на закона.

Лишаването от родителски права се извършва само по съдебен ред по молба на отглеждащия родител.

Лишаването от родителски права е не само санкция за пренебрегналия родителския дълг, но и предоставяне възможност на родителя, който изцяло е поел грижите за отглеждане и възпитание на детето да решава сам съществените въпроси, свързани с неговото физическо и нравствено развитие, с образованието му, личните му и имуществени интереси.

Родителят, предявил иска за лишаване от родителски права на другия родител цели всички последици от лишаването от родителски права, каквато последица може да бъде и преодоляването на затруднения във връзка с получаване на разрешение за пътуване на детето в чужбина.

Важно е да отбележа, че лишеният от родителски права, остава задължен да заплаща издръжка на детето, както и да ползва режим на лични контакти с него.