Какво е разбирането за понятието „интерес на детето“?

Какво е разбирането за понятието „интерес на детето“?

Всъщност около това понятие се концентрират споровете за родителски права. Ето защо, ако сте родител, поискал от съда да му се възложат за упражняване родителските права, е важно да знаете:

Интересът на детето е винаги нещо конкретно, тъй като е интерес на отделна личност. По отношение на висшия интерес на детето и критериите, от които съдът следва да се ръководи при установяването му е налице трайна и непротиворечива практика на ВКС, съгласно която интересът на детето е приоритетен при преценката кой да упражнява родителските права, при кого да живее детето, какъв да бъде режимът на лични отношения между детето и родителите му.

При конкретната преценка, която зависи от установената от съда фактическа обстановка във всеки отделен случай, за да стигне до извод какъв е най-добрият интерес на детето, съдът следва да съобразява в съвкупност от обстоятелства от най-разнообразно естество. В практиката на ВКС се приема, че изброяването на критериите, от които се ръководи съдът при решаване на спор за упражняване на родителските права, дадени в ППВС № 1/1974 г., е примерно, каквото е и изброяването в разпоредбата на чл. 59, ал. 4 СК. Тези обстоятелства са минимумът, който трябва да бъде взет предвид при изследване на най-добрия интерес на детето по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗЗДет., и съдът дължи обсъждането им и излагане на мотиви по кои от тях дава предпочитание на някой от родителите.

С цел охраната на този интерес съдът съобразява възпитателските качества и моралния облик на родителите, полаганите от тях грижи и желанието им да отглеждат и възпитават децата, привързаността на децата към тях, полът и възрастта на децата, помощта от трети лица при отглеждането на децата, социалното обкръжение и жилищно битовите и други материални условия на живот, с които всеки от родителите разполага. Съдът обсъжда всички значими за случая обстоятелства поотделно и в съвкупност и обосновава как те се отнасят към интереса на детето. Желанието на детето също следва да се съобразява, макар да не е водещо за окончателния извод на съда.

Съгласно т. V от ППВС № 1/12.11.1974 г., основание за изменение на определения режим за упражняването на родителските права са настъпилите след определяне на иска изменения на обстоятелствата, които съществено засягат интересите на детето. Като такова изменение се разбират както новите обстоятелства, които влошават положението на детето при родителя, който упражнява родителските права, така и обстоятелствата, с които би се подобрило положението му при ново разрешение. При това изменението може за се дължи както на промяна на обстоятелствата, при които определен първоначалния режим за упражняване на родителските права, така и обстоятелства, които са изцяло нови и са настъпили след този момент.

text