Може ли биологичен родител да ограничи родителските права на осиновителя?

Може ли биологичен родител да ограничи родителските права на осиновителя?

Започваме с уговорката, че въпросът за ограничаването или лишаването от родителски права се разглежда и решава само от съда и при предпоставки определени в СК.

В разглежданата хипотеза става въпрос за малолетно дете, осиновено при условията на непълно осиновяване. Биологичният родител е предявил пред съда искане родителските права на осиновителката да бъдат ограничени поради трайно неполагане на грижи и недаване на издържа на осиновеното му дете без основателна причина.

Съдът е отказал да разгледа искането на биологичния родител срещу осиновителката по следните причини:

Действащата правна уредба не допуска родителските права и задължения да принадлежат едновременно на осиновителя и на рождените родители.

Уредбата предвижда, че при непълното осиновяване родителските права и задължения преминават върху осиновителя, който:- става законен представител на осиновения и- упражнява родителските функции.

Осиновителят и осиновеният стават родител и дете.До прекратяване на осиновяването родителските права принадлежат на осиновителя.Биологичният родител на осиновения:- не е титуляр на родителски права и- няма качеството на „другия родител“, съответно не разполага с право на иск за ограничаване родителските права на осиновителя.

В разглеждания случай, ограничаването на родителските права може да бъде поискано пред съда от прокурор или на дирекция „Социално подпомагане“ пред районния съд по настоящия адрес на детето.