Най- честият въпрос за възникване на съпружеска имуществена общност

Най- честият въпрос за възникване на съпружеска имуществена общност

Предвид социално- икономическите условия, в които живеем, а и по ред други причини, най- често семейните двойки купуват първото си жилище с ипотечен кредит.

Съответно и при консултация за предстоящ развод, в която се разглежда и въпросът за вещните права на съпрузите след прекратяване на брака върху закупеното с ипотечен кредит жилище, ми се поставя въпросът: мога ли да претендирам, че жилището, закупено с ипотечен кредит, сключен само от мен като ипотекарен длъжник през времето на брака и който кредит изплатих сам с лични средства, е мое, а не общо на двамата съпрузи?

Преди да отговорим на въпроса, нека уточним: При режима на съпружеска имуществена общност придобитото по време на брака чрез договор за покупко-продажба имущество има същия статут, какъвто е статутът на паричните средства, вложени в придобиването му, т.е. статутът на парите, платени като продажна цена. А те могат да бъдат лични на единия съпруг (напр. подарени са нему от родителите му), могат да бъдат и семейни средства: спестявания на двамата съпрузи.

Ако продажната цена на жилището, обаче е платена със средства, получени въз основа на договор за заем- в нашия случай ипотечен кредит, дори и предоставен от банката на единия съпруг, то влагането на тези средства при закупуване на жилището, не обуславя извод за наличие на трансформация по смисъла на чл. 21 СК от 1985 г., съотв. на чл. 23 СК- нов, т.е. не създават лична собственост върху жилището за съпруга изплатил кредита, макар и с лични средства.

И това е така, защото средствата, получени по договор за заем за закупуване на жилище, не са лични- какъвто пример дадохме по- горе, а общи, тъй като за задължението за тяхното връщане двамата съпрузи отговарят солидарно.

Продължаваме да разглеждаме казуса понататък: твърди единият съпруг, че е погасил заема със свои лични средства (приехме, че са му дарени от родителите), това обстоятелство, не се отразява върху принадлежността на придобитото право на собственост и не променя правата в съсобствеността между съпрузите. Т.е. и след прекратен брак незавивсимо, че страна по ипотечния кредит е само единия съпруг, независимо, че е изплатил кредита със свои лични средства, това няма да промени правата на бившите съпрузи върху жилището: те ще се считат за равни и жилището няма да се третира като лична собственост на съпруга изплатил заема, макар и с лични средства.