Питаме се кои са тези „важни обстоятелства”, при които съдът ще допусне РАЗКРИВАНЕ ПРОИЗХОДА НА ОСИНОВЕНОТО ЛИЦЕ?

Питаме се кои са тези „важни обстоятелства”, при които съдът ще допусне РАЗКРИВАНЕ ПРОИЗХОДА НА ОСИНОВЕНОТО ЛИЦЕ?

Напълно наясно съм колко болезнено осиновените, вече пораснали, деца имат желание да открият рождените си родители, да се запознаят с тях, да знаят какъв е произхода им, каква е историята на биологичното семейство. Именно поради това, тъй като в адвокатската си практика опознах такива пораснали деца, публикувам част от решение на ВКС по поставения въпрос, което решение дава сигурност, че осиновен вече спокойно може да поиска от българсия съд да разкрие „тайната на неговото осиноваване“:

Отговора намираме в решение № 161/ 2021 година на ВКС, който гласи:

По смисъла на закона, чл. 105 СК, „важни обстоятелства“ да бъде предоставена информация за произхода на осиновения са „всички тези факти от обективната действителност, които са свързани със съществени за осиновения обстоятелства – от здравен, социален, морално-етичен или правен характер и при наличието на които за него биха се породили определени правомерни правни последици, респ. такива, които са свързани с гражданскоправния, здравния, социалния му статус, с неговия мироглед и душевен живот, при съобразяване на съществуващите в обществото морално-етични правила и при зачитане на личния и семейния живот както на осиновения, така и на неговите осиновители и биологични родители, като ограниченията на правото на личен живот на осиновения, част от което е и правото му да познава произхода си, трябва да се прилагат стеснително и с необходимия баланс между личния и обществения интерес. Това право може да бъде ограничено единствено ако се упражнява с намерението да се увредят правата на трети лица, или с неморална или користна цел.“