Развод по взаимно съгласие – Какво трябва да знам?

Развод по взаимно съгласие – Какво трябва да знам?

Производството при развод по взаимно съгласие започва с молба на двамата съпрузи- предвидено е задължително участие и на двамата съпрузи в първото по делото съдебно заседание, в което съпрузите следва лично да потвърдят пред съда своето непоколебимо съгласие за развод, както и по всички останали въпроси, урецдащи лични и/или имуществени отношения. Отсъствие на един или и на двамата съпрузи е допустимо само при наличие на уважителни причини. Коя причина е уважителна- оставено е на преценка на съда за всеки конкретен случай.

Необходимо условие за допускане на развод по взаимно съгласие е редовността на споразумението, което обхваща съгласието на съпрузите по следните въпроси: определяне местожевеене на родените от брака деца, кой от родителите ще упражнява родителските права, личните отношения на родителя, комуто не са предоставени упражнването на родителските права, и децата, издръжката на децата, ползването на семейното жилище, дължи ли се издръжка между съпрузите и фамилното име. Споразумението може да обхваща и други въпроси- например: имуществени.

Всякога, когато е започнато производство за развод по исков ред, страните могат да преминат към развод по взаимно съгласие, стига съпрузите да са постигнали споразумение.

Ако съдът не е убеден в непоколебимото съгласие на някой от съпрузите- делото се прекратява.

При смърт на страна в производството на развод по взаимно съгласие делото се прекратява като бракът на страните се счита прекратен по чл. 44, т. 1 от СК.