Увеличаване издръжка на дете

Увеличаване издръжка на дете

След като четете тази статия, значи сте родител, на който са предоставени за упражняване родителските права и определената от съда първоначална издръжка, която заплаща другия родител, е недостатъчна за отглеждане на детето, децата.

Простичко казано: ако другият родител не желае доброволно да плаща по- висока издръжка за отглеждането на детето/ децата, трябва да се обърнете към съда и да поискате увеличение на издръжката.

Преди това да разгледаме следните въпроси:

Какви са критериите при определяне размера на дължимата издръжката за непълнолетно дете?

Какви са критериите, от които се преценява изменението на издръжката, както и начин на определяне нуждите на лицето с право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи?

Възможностите на лицата, които дължат издръжка се определят от техните доходи, имотно състояние и квалификация, а нуждите на лицата, които имат право на издръжка се определят съобразно с обикновените условия за живот на тях, като се вземат предвид възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение за случая.

Размерът на издръжката следва да съдейства за правилното развитие, възпитание и отглеждане на детето, за покриване на нуждите така, както те биха били задоволени, ако родителите живеят заедно.

При определяне размера на издръжката се отчитат нуждите и възможностите към момента, когато се постановява решението, но тъй като издръжката се присъжда за задоволяване на бъдещи нужди, през периода, когато се изпълнява решението е възможно да настъпят обстоятелства, които налагат нейното изменение.

Изменението на обстоятелствата може да се отнасят до здравословно състояние, трудоспособност, доходи, семейно положение и други, но за да се уважи иск за изменение на издръжката се изисква трайна или съществена промяна в нуждата на търсещия издръжка или във възможностите на задълженото лице.

Да дадем един пример от практиката, за да стане по- ясно:

Искът е предявен от дете на 16 години, вече ученик в гимназия, което живее в дома на майка си и ежедневно пътува с междуградски транспорт до училище с карта за транспорт от 100 лева, а за градски картата е 16 лева. Нуждите на детето безспорно са нараснали през изминалите две години от определяне на първоначалната издръжка предвид неговото израстване и развитие – появили са се нужди свързани с транспорт до училището, закупуване на учебни помагала, дрехи, храна, които я доближават до нуждите на пълнолетните. Промяната в нуждите на детето е трайна, което обуславя необходимост от увеличение на издръжката.

За родителя е установено, че получава средно месечен доход от 1800 лева за последната година, няма задължения към други деца, живее в собствено жилище.

Извод: при разгледания казус са налице предпоставките за увеличаване издръжката на непълнолетното дете и съда ще допусне увеличаване на издръжката на детето.