Делба на наследствени имоти

Делба на наследствени имоти

За голямо съжаление, все по- рядко наследниците успяват да постигнат общо съгласие за уреждане на имуществените си отношения, възникнали след смъртта на своя наследодател. Причините за това са от най- различно естество и няма да се коментират тук.

При липса на желание за уреждане на отношенията при наследяване чрез извършване на доброволна делба, единственият начин да се прекрати възникнала съсобственост след смъртта на наследодателя е съдебната делба.

Първото и най- важно правило при делбата на наследствен имот е участието на всички наследници. Неучастие в делбата на наследник води до нейната нищожност, т.е. счита се, че делба не е извършвана дори и съдебното производство по делбата да е приключило.

Основен принцип при делба на наследство е на първо място изискването всеки съделител да получи реализация на правото на делба, а по възможност да получи и своя дял в натура.

Реализация на делба означава: прекратяване на възникналата при наследяване съсобственост, а получаване на дял в натура най- общо: всеки съделител да получи наследствен имот.

*Ако наследеният имот е един, ясно е, че правото да се получи дял в натура не може да се реализира.

**Най- често в този случай способът, чрез който ще се прекрати съсобствеността върху наследствения имот е изнасянето му на публична продан. След извършване на публичната продан всеки съделител получава паричен дял от продадения имот равен на квотата му при наследяване.

***Действително, възможният брой на дяловете, които ще се формират в делбата, може да е по- малък от този на съделителите и да не съответства на квотите им и публичната продажба може да се избегне, ако част от съделителите заявят и поискат възлагане на някои от дяловете. Ако такова съгласие не се постигне, имотите също се изнасят на публична продан и действа принципа за получаване на паричен дял.

Важно е да се знае, че във всяко положение на съдебното производство наследниците могат да постигнат съгласие по всички въпроси на делбата и тя да приключи със спогодба, одобрена от съда. Преимуществата на съдебната спогодба пред извършване на съдебната делба са: по- малките разходи, спестявате си тревогата от едно дълго съдебно производство, запазване на добри отношения между наследниците.