Един интересен въпрос в хипотеза на сключен брачен договор

Един интересен въпрос в хипотеза на сключен брачен договор

Въптосът е следният: може ли в брачен договор съпрузите да уговорят, че с подписване на договора се съгласяват само единият от тях да е собственик на жилище, придобито по време на брака, НО при прекратяване брака с развод, тази уговорка няма да важи и двамата отново ще бъдат съсобственици при равни права?

Отговорът е следният:

Отговорът е, да- такава уговорка практически е възможна. При един евентуален развод на съпрузите сключили брачен договор, тази уговорка ще има значение единствено на предварителен договор, а с такъв договор вещни права не могат да се прехвърлят.

Няколко думи и за брачния договор: двустранна правна сделка, с която лицата, които предстои да сключат брак или съпрузите уреждат своите имуществени отношения, свързани с брака, както и с неговото прекратяване. Т.е. независимо от името брачен договор могат да сключат и лица, които все още на са станали съпрузи- не се подвеждайте от името на договора.

Ако брачният договор се сключва по време на съществуващ брак, няма пречка съпрузите да уговорят, че придобит преди сключването на договора имот в режим на съпружеска имуществена общност ще стане собствен само на единия съпруг. Естествено, в този случай договорът има вещнопрехвърлително действие съгласно чл.39, ал.3 СК.

Прекратяването на брака води до автоматично прекратяване на брачния договор, с изключение на онези негови клаузи, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат след него – чл. 42, ал. 1, т. 3 СК.

При липсата на клаузи относно имуществените последици при прекратяването на брака, настъпилото по силата на брачния договор вещнопрехвърлително действие се запазва. Когато обаче, придобит по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, но съгласно договора стане индивидуална собственост на единия съпруг, дори ако в него съществува уговорката, която коментираме в настоящия казус, че след прекратяването на брака другият съпруг отново ще придобие собственически права върху него, то тази уговорка на договора би имала правното значение на предварителен договор, а не непосредствено вещнопрехвърлително действие. Като извод се налага следното: такава клауза не защитава правата ви в съсобствеността, необходимо е да се извършат допълнителни действия, за да се превърне един предварителен договор в окончателен.