Има ли надарения задължения към дарителя при договор за дарение на имот?

Има ли надарения задължения към дарителя при договор за дарение на имот?

1.Дарението е едностранна, безвъзмездна сделка, и създава задължение само за дарителя, а за надарения:- никакви задължения за издръжка или помощ за дарителя, освен моралното задължение да бъде признателен на дарителя за стореното дарение.

Със сключване на договора за дарение във формата на нотариален акт дарителят е изпълнил задължението си да прехвърли правото на собственост върху имота.

Какво остава за надарения: има ли надарения задължения към дарителя?

  1. Моралното задължение, което единствено е поел дарения при сключване на договора за дарение, ще се трансформира в правно задължение за даване на издръжка при настъпване на определени в закона нови обстоятелства:- изпадане на дарителя в нужда и отправено от негова страна до надарения искане последният да му дава издръжка.

Докато дарителят не поиска издръжка от надарения, независимо от обективната му трайна нужда от такава, задължението на надарения си остава морално и неизпълнението му не е скрепено със никаква санкция (да се иска от дарителя неговата отмяна).

В обобещение: за да отмени дарителят дарението, първа трябва да е изпаднал в нужда и тази нужда да е реална (напр. дарителят да се нуждае от скъпи лекарства и на няма средства да ги закупи), второ: да е поискал от надарения да покрие тази нужда и трето: надареният да е отказал на дарителя помощта, от която се нуждае.

Отмяната на дарението се извършва по съдебен ред