Имот, придобит по време на брак без принос на другия съпруг.

Имот, придобит по време на брак без принос на другия съпруг.

е всеки имот, макар и придобит възмездно по време на брак, се счита за общо имущество на двамата съпрузи.

Изрично, макар и неизчерпателно Семейният Кодекс сочи, че имущество, придобито по време на брак от единия съпруг по дарение или при наследяване е лична собственост на съпруга, който го е придобил.

За общите имущества, които съпрузите придобиват по време на брака си, обратното: законът не се интересува на чие име се придобива (напр. кой от съпрузите е сключил договор, с който се придобива вещно право на собственост върху един апартамент например), стига да са налице две условия:

придобиването да е възмездно и в резултат на общ принос, който съпрузите са реализирали по време на брака си към момента на придобиването. Мога да считам, че вещно право, придобито по време на брака ми, е лично мое имущество и не принадлежи общо на мен и съпруга/съпругата ми, ако той/тя нямат никакъв принос при в примера по- горе при закупуване на апартамент.

Пример: съпругът ми няма материално съдействие (дори и минимален принос) за придобиване на апартамента – покупната му цена е заплатена със средства от заеми, впоследствие върнати на кредиторите лично и само от мен. Как се извежда изводът за липса дори на минимален принос:

съпругът с нищо не е допринесъл за придобиване на собствеността, не е полагал никакви грижи за семейството и за детето/децата, преимуществено по време на брака е бил без работа; когато изкарва пари ги харчи за алкохол и злоупотребявал с него; упражнявал насилие спрямо съпруга- купувач и например дори създавал допълнителни грижи другият съпруг да изплаща заемите му и глобите, ремонта на автомобила и пр.

Подобни отношения между съпрузите са в отклонение от законово уредените принципи на взаимност и грижа за семейството, установени в Семейния кодекс и не може да се приеме, придобитият апартамент, макар и със заеми от съпруга купувач е общ и за двамата съпрузи предвид пълната липса на принос от страна на съпруга, който не е участвал в договора за покупко- продажба.

В разглеждания казус, придобитият от съпруга апартамент е лично негов, тъй като липсва принос при придобиването от страна на другия съпруг.