Издръжка на дете след развод- как се определя?

Издръжка на дете след развод- как се определя?

И в лично качество, и в качеството си на адвокат винаги съм считала желанието на родителя да заплаща издръжка за отглеждане на детето като мерило за притежаваните от този родител качества.

Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигури условия на живот, необходими за развитието на детето- това е текста на закона- кратък изчерпателен и точен.

Родителите, които имат съзнанието, че от техните грижи, включително и финансови, зависи до голяма степен бъдещото развитие и израстване на детето като пълноценна личност, няма нужда да четат закона. Те няма нужда и да бъдат канени да заплащат издръжка, плащат я по свое собствено вътрешно убеждение, съзнавайки родителския си дълг.

В редица случаи, за съжаление не е така. Независимо от несъгласието на родител да заплаща издръжка за отглеждане на дете, независимо дори, че родителите при иск за развод не са се обърнали към съда да определи издръжка, съдът ше определи такава, спазвайки горния принцип: защита интереса на детето.

Как се определя размера на издръжката? Първо, това зависи от нуждите на детето, второ: при всички случаи съдът изследва и въпроса за възможностите на родителя, който дължи издръжка. Нуждите на детето: определят се от обикновените условия на техния живот, взима се предвид възрастта, образованието, здравословно състояние, специфични нужди и пр. Възможността на родителя, който дължи издръжка е показател за размера й. Тя се определя от доходите, имуществото, професионалната квалификация и пр. Размерът на дохододите на този родител обаче не водят винаги да присъждане на висок размер на издръжка, който да излиза извън основната цел на месечната издръжка.

За размера на издръжката е от значение и на кой от родителите са предоставени за упражняване на родителските права, кой от тях ще полага непосредствени грижи за отглеждането на детето. В случай на развод по взаимно съгласие, двамата родители сами определят размера на дължимата издръжка. Минималния размер на дължимата издръжка е в размер на една четвърт от минималната работна заплата. Максимален размер не е предвиден.

Посочените правила са важими и когато родителите не са сключвали граждански брак и до навършване пълнолетие на детето. При изменение на обстоятелствата размерът на издръжката може да се намали, съответно увеличи.