Кой наследява при отказ от наследство?

Кой наследява при отказ от наследство?

Отказът от наследство има за правна последица заличаване на това лице като наследник и съответно преминаване на наследството, като съвкупност от права и задължения към останалите наследници от същия ред.

Например: починалият наследодател е оставил за законни наследници свой син и дъщеря. Синът се отказва от наследството и наследствения му дял преминава към неговата сестра, т.е. тя ще получи цялото наследство, останало от починалия наследодател.