Може ли да се иска заличаване на вписано завещание?

Може ли да се иска заличаване на вписано завещание?

Отговор:

Няма разпоредба в закона, която да предвижда заличаване или отмяна на извършено вписване на завещание, нито да регламентира реда и предпоставките за заличаването му.

Ако актът- в случая завещанието, страда от някакви пороци, оповестяването му само улеснява защитата срещу тези пороци. Например: порочно е завещанието на недееспособен (поставен под пълно запрещение, малолетен и пр.).

Това е така, защото така се дава възможност на заинтересованите да се запознаят със съдържанието на акта и при наличие на правен интерес да го атакуват пред съда, и в рамките на спорно съдебно производство да защитят правата си, засегнати от вписания акт.