Отмяна на дарение

Отмяна на дарение

Често при сделки с недвижими имоти ми се задава въпрос в една от двете форми: Мога ли да разваля дарение, както и: Мога ли да се откажа от дарение.

Не можете да направите нито едното, нито другото. И това произтича от особеностите на договора за дарение:

По определение договорът за дарение е едностранен и безвъзмезден договор, по силата на който дарителят безвъзмездно, веднага и безвъзвратно отстъпва в собственост на дарения подареното, като със стойността на последното имуществото на дарителя се намалява, а това на дарения се увеличава.Срещу полученото дареният има моралното задължение за признателност към дарителя, което при определени обстоятелства се изменя в правно такова за даване на издръжка.

Отказът на дарения да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае дава основание на дарителя да иска тази отмяна на дарението. Такъв отказ законът определя като обществено укоримо поведение от страна на дарения, което укоримо поведение се нарича непризнателност.

Обобщение: непризнателността на дарения да даде на дарителя издръжка, от която дарителят има нужда, е основанието, на което дарителят има право да отмени извършеното дарение.

Отмяна на дарението се извършва в съдебно производство по заведен иск на дарителя.