Поставяне под запрещение- предпоставки

Поставяне под запрещение- предпоставки

В статията накратко ще разгледаме условията, при които едно лице може да бъде поставено под запрещение.

Ще започна с това, че производството за поставяне под запрещение е съдебно производство- единствено съдът е органът, който може да постави едно лице под запрещение. Именно в самото съдебно производство се разглежда въпросът налице ли са предпоставките за поставяне на лицето под запрещение.

Самите предпоставки са две: наричат се медицински и юридически критерий. Медицинският критерий се изразява в това да бъде установено по делото, че лицето страда от слабоумие или душевна болест. Не е необходимо предварително да са налице съответните медицински документи, доказващи наличието на медицинския критерий. Душевната болест, от която лицето страда, ще се установи от съдебна експертиза, възложена на съответните специалисти: психиатър и психолог, които представят пред съда заключението си по този въпрос.

Юридически критерий като втора предпоставка за поставяне на едно лице под запрещение се изразява в невъзможността на лицето да се грижи за работите си вследствие на установената душевна болест- да разбира предписанията на правните норми и да съобразява поведението си с тях, като преценява последиците от тях. В това понятието се включва и отношението на лицето към обществото и съобразяването му с обществения ред.

За да опростя нещата, тъй като до тук използвахме сложни правни термини, ще дам пример от практиката си: установено е посредством медицинска документация и от заключението на вещите лица, че за запретявания е налице медицинския критерий за поставяне под запрещение: страда от параноидна шизофрения. По отношение на юридическия критерий се установи, че в следствие на болестта, лицето не осъзнава състоянието си, отказва да приема лекарства, което го прави агресивен спрямо околните, както и, че е податлив на чужди внушения от трети лица по отношение на притежаваните от него имоти. Т.е. доказани са двете изискуеми от закона предпоставки за поставяне на лицето под запрещение.

В съдебното производство за поставяне под запрещение съдът ще разпита лично лицето, чието запрещение се иска. Целта на този разпит е съдът да добие свои лични впечатления по посочените по- горе две предпоставки.

А целта на производството за поставяне под запрещение е чрез ограничаването на дееспособността на лицето да бъдат предотвратени негови действия, които да доведат до разпиляване на имуществото му или до неоправдано увреждане на неговите интереси.