При какви условия може да се прекрати съпружеската имуществена общност по време на брак?

При какви условия може да се прекрати съпружеската имуществена общност по време на брак?

Прекратяването на съпружеската имуществена общност през време на брака е уредено изрично в Семейния Кодекс като изключение от общото правило, забраняващо това.

Именно, защото е изключение от общото прравило по време на брак единият съпруг може да иска съпружеската имуществена общност да се прекрати и това прекратяване може да се извърши само по съдебен ред. Единственото, което се изисква е съпругът да изложи важни причини за това си искане пред съда.

Такива причини могат да бъдат например: поведението на единия съпруг, което създава сериозна опасност за увреждане интересите на другия съпруг и децата от брака (най- честият житейски пример е при зависимост от хазарт на този съпруг), изпадането на единия съпруг в недееспособност, невъзможността на кредиторите на единия съпруг да се удовлетворят от индивидуалното имущество на съпруга-длъжник във връзка с негови индивидуални задължения, необходимостта да се конфискува или отнеме с присъда от съпруга-подсъдим имуществото му и т. н.

Допустимо е в такива случаи съдът да прекрати съпружеската имуществена общност само по отношение на определена вещ или права върху вещ, върху част от вещи или по отношение на всички общи притежания на съпрузите. Към коя от отделните възможности ще прибегне съдът се определя от причините, наложили прекратяването на имуществената общност. Ако се касае до невъзможност на кредиторите да се удовлетворят от индивидуалното имущество на длъжника-съпруг за негови задължения, несвързани със семейството, съдът може да прекрати имуществената общност върху конкретно общо имущество, щом като то е достатъчно за удовлетворяване на вземането на кредитора. Ако обаче се касае до случаи на системно воден от единия съпруг разточителен живот, до пиянство и разпиляване на общото имущество, съдът би могъл да прекрати съпружеската имуществена общност изцяло.

Важно е да се знае: При прекратяването на съпружеската имуществена общност по съдебен ред дяловете на съпрузите от общото имущество са равни.

Семейният кодекс не предвижда възможност при прекратяване на съпружеската имуществена общност по съдебен ред да може да се иска от съпрузите определяне на по-голям дял от общото имущество, каквото право имат съпрузите след прекратяване на брака (респ. при обявяване на неговата недействителност), ако са реализирали значително по- голям принос от другия съпруг по време на брака.