Разваляне на предварителен договор за покупко- продажба на имот- предпоставки.

Разваляне на предварителен договор за покупко- продажба на имот- предпоставки.

Правото на разваляне на предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот има само изправната по него страна, т.е. страната, която е изпълнила задължението си по договора. Това право е обусловено от виновно неизпълнение на другата страна по предварителния договор, което води до невъзможност за сключване на окончателен договор за покупко- продажбата на имота, предмет на предварителния договор. За да настъпи развалянето на договора, следва изправната по него страна да е уведомила неизправната, че счита договорът за развален.

Да илюстрираме горното с най- опростения пример:

Купувач по предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот е изправна страна- заплатила е уговореното по договора капаро, но продавачът не е изпълнил поетото задължение в рамките на уговорения по договора срок да му прехвърли правото на собственост върху имота. В случай, че за купувача липсва интерес от обявяване на предварителния договор за окончателен по съдебен ред, той следва да отправи уведомление до продавача за прекратяване на предварителния договор. Дали купувачът следва да даде допълнителен срок на продавача за изпълнение на задължението му зависи от съдържанието на предварителния договор, в който такъв срок може и страните предварително

да са уговорили.

Последица от развалянето на предварителния договор е и връщане от продавача на купувача на платеното по предварителния договор капаро, като платена на отпаднало основание, ведно със законната лихва върху сумата от датата на уведомлението за разваляне на договора. Капарото ще се дължи в двоен размер, само ако това е уговорено в предварителния договор.