Родителски права – Как се определят?

Родителски права – Как се определят?

Независимо дали родителите са сключили брак или не, критериите, от които съдът се ръководи по въпроса кому да предостави упражняването на родителските права, са едни и същи. Във всяко едно производство, което касае дете, съдът се ръководи от най- добрия интерес на детето. Най- общо в понятието „интерс на детето“ се разбира: правилното му отглеждане и възпитание, както и материалните интереси на детето- обезпечаването му с жилище, битови условия и др., като решаващо е цялата съвкупност от интереси, в смисъл на всестранното развитие на детето.

По смисъла на закона под упражняване на родителските права се разбира тяхното ежедневно осъществяване, както и всички действия по закрилата, защитата и представителство на децата.

Ако родителите не постигнат съгласие, кой от тях ще упражнява родителските права, въпросът се решава от съда. В производството се взима предвид възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаност на децата към родителите, пол и възраст на децата, възможност за помощ от трети лица- близки на родителите, социално обкръжение и материалните възможности.

На родителят, който няма да упражнява родителските права се определя режим на лични отношения с детето/децата, който вклщчва период от определени дни, в които родителят може да вижда и взима децата при себе си, вклщчително през вакажции, официални празници, лични празници на детето, както и по друго време.

При изменение на обстоятелствата съдът по молба на родител, по искане на „Социално подпомагане“ или служебно може да измени постановените по- рано мерки и да определи нови.