Трябва ли да се съобразя като нов съсобственик с извършено разпределение на ползването от другите съсобственици?

Трябва ли да се съобразя като нов съсобственик с извършено разпределение на ползването от другите съсобственици?

Споразумението за разпределяне на ползването на съсобствен недвижим имот обвързва и последващите приобретатели на съответни идеални части от дворното място докато трае съсобствеността или, ако не бъде преуредено уговореното разпределение поради настъпили съществени промени, с оглед на които е било постигнато съгласието.

При настъпили съществени промени в обстоятелствата:- съсобствениците могат да сключат ново споразумение за разпределение на ползването или- ако не могат да постигнат съгласие, следва да се обърнат към съда да преуреди по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС уговореното разпределение.

Прехвърлянето на притежаваните идеални части от вещта от един съсобственик на трети лица не съставлява основание за преразпределение на ползването по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС, ако не е налице друга промяна в обстоятелствата, при които е извършено първоначалното разпределение на реалното ползване, защото то не се извършва с оглед личността на съсобственика.