Придобиване на имот по давност. Владение върху чужд имот.

Придобиване на имот по давност. Владение върху чужд имот.

Често клиентите ми считат, че след като 10 години са живели в един чужд или съсобствен имот, то той е техен, тъй като са го придобили по давност.

Важно е да се знае, че: за да се твърди, че имот е „придобит по давност“, необходимо е не само да е изтекъл един период от време- в случая 10 години.

Ще започна от там, че придобивната давност е налице, когато:

1.Е установено владение върху чуждия имот.

владението се определя като упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя- по определение в закона. 2.За да е основание за придобиване по давност на имот, владението трябва да бъде:

– постоянно,

– непрекъснато,

– несъмнително,

– явно и

– спокойно.

3.Владението не може да се упражнява тайно по отношение на този, на когото се противопоставя- а именно на собственика на имота, съответно на другите съсобственици, а чрез владението трябва да се демонстрира по недвусмислен начин намерението на владелеца да държи вещта като своя.

4.Обитаването, живеенето в чужд имот, ремонтирането му, поддържането му, плащането на данъци и пр., не представляват владение по смисъла на закона.

  1. За придобиване на имот по давноост говорим само, когато фактическата власт върху имота представлява владение още от момента на установяването му, което владение трябва да е продължило поне 10 години.

Следва да спомена, че дори и при извършена обстоятелствена проверка и издаден нотариален акт по нея, не са ли налице горните обстоятелства, всякога този акт може да се атакува пред съда от собственика/ съсобственик на имота и да бъде отменен.