Важна ли е датата на изготвяне на саморъчно завещание?

Важна ли е датата на изготвяне на саморъчно завещание?

Пи съставянето и изготвянето на саморъчно завещание е добре да се знае, че:

Датата е единият от трите съществени елемента на саморъчното завещание наред с неговото съдържание и подписа на завещателя.

Нормата на чл. 25 Закона за наследството изисква саморъчното завещание „да съдържа означение на датата, когато е съставено и да е подписано от завещателя“. Определена е поредността, в която трябва да се намират двата елемента (подпис и дата) до колкото при разпореждане подписа следва да е след датата, но точното място на датата в завещанието преди подписа не е определено.

Съгласно чл. 42, б. „б“ Закона за наследството завещателното разпореждане е нищожно, когато при съставяне на завещанието не са спазени разпоредбите на чл. 25, ал. 1 ЗН. Нищожното завещание не поражда действие, т.е. счита се, че завещание няма.

Саморъчното завещание е строго формален акт, поради което неспазването на което и да е от изискванията на чл. 25, ал. 1 ЗН има за последица нищожността на акта, независимо че волята на завещателя се потвърждава по несъмнен начин (установено е, че завещанието е написано и подписано лично от завещателя). Това следва от строго формалния характер на акта и от изричния текст на чл. 42, б. „б“ , който посочите по- горе.

Така, ако при написване на завещанието е вмъкнат в неговия текст дори със съгласие на завещателя само един израз (допълване месеца на датата), цялото завещание е нищожно поради нарушение на изискването за изцяло ръкописно съставяне на завещанието.

Саморъчното завещание следва да бъде означена и неговата дата, и то написана от завещателя, а не от друго лице. Датата следва да бъде пълна, т. е. с означение на деня, месеца и годината на съставяне на завещанието. Непълната дата не е дата, т. е. липсата на означение на деня, или на месеца, или на годината на съставяне на завещанието, е равна на липса на дата въобще. Липсата на дата или липсата на някой от реквизитите на датата може да бъде попълнена само от останалия текст на завещанието. Само ако в самия текст на завещанието има данни, от които без никакво съмнение може да се установи датата или да се попълни липсващият неин елемент, завещанието не е нищожно. Не е допустимо попълването на липсващите елементи от датата да стане въз основа на данни извън завещанието.

Тези положения следват от строго формалния характер на саморъчното завещание и поради особеното значение на датата на завещанието: Датата има особено значение, защото с последващо завещание може изрично или подразбираемо да бъде отменено предишно завещание; защото след завещанието завещателят може да е отчуждил изцяло или частично завещаната вещ, а това отменя завета; защото е необходимо да се прецени способността на завещателя да завещава точно по време на съставянето на завещанието или пък наличието на грешка, насилие или измама по същото време и пр.