Съдебна делба след прекратяване на брака с развод

Съдебна делба след прекратяване на брака с развод

След прекратяване на брака с развод, прекратява се и съпружеската имуществена общност и бившите съпрузи остават обикновени съсобственици при равни квоти на придобитите по време на брака и при съвместен принос имуществени права.

За да сте насочили вниманието си към тази статия, посветена на съдебна делба след прекратяване на брака с развод, значи не сте успели със съпруга или съпругата си доброволно и по съгласие да прекратите съпружеската имуществена общност, възникнала върху вещи по време на брака. Да припомним, че съпружеска имуществена общност възниква върху вещи, придобити по време на брака по възмезден начин (най- често чрез договор за покупко- продажба), независимо кой от двамата съпрузи участва при сключване на договора.

В случай, че и Вашият случай е именно такъв и са изчерпани всички възможни начини за доброволно прекратяване на съпружеската имуществена общност, то единствения начин след прекратяване на брака с развод е съдебната делба.

Съдебната делба след прекратяване на брака с развод се движи по правилата на всяка една съдебна делба. Специфичното при нея е, че в производството като страни участват бивши съпрузи, а предметът са само имущества, които попадат в режима на съпружеската имуществена общност- имоти или вещи, придобити по дарение или наследяване, както и вещи придобити преди брака са изключени от обхвата на съдебната делба след развод.

Важно е да се посочи, че в Семейния кодекс на разположение на съпрузите при уреждане на правата, възникнали в режим на съпружеска имуществена общност са и искове, които не могат да се предявяват в делбата. Пример: ако съпруг счита, че има по- голям принос в придобиването на определена вещ или по- голям принос през времетраенето на целия брак, може да заяви това в отделно съдебно производство като предяви иск за установяване на по- голям принос. Ще отбележа и следното: това, че семейното жилище, съсобствено на бившите съпрузи, е предоставено за ползване на единия съпруг и ненавършили пълнолетие деца, не означава, че докато ползването трае, то не подлежи на делба.